QUOTES MENSUALS D'AFILIACIÓ PER A L'ANY 2018
 
 
General ordinària (superior a 23.283€ bruts) (1663€ X14) 12,60 €  
reduïda (entre 13.375 - 23.283€ bruts) 11,50 €  
militant (voluntària) 16,50 €  
Jubilats i pensionistes
pensió superior a 13.375€ any 9,95 €  
pensió <= 13.375€ anuals amb justificant pensió 7,10 €  
pensió <= renda insercio (<=512€/mesX12) 3 €  
Aturats prestació superior a 13.375€ /any ) (1.115€ x12) 11,50 €  
prestació inferior o igual 13.375€/any) 7,10 €  
renda inserció (<=512€/mes) o sense cap prestació 3 €  
Temporals Amb retribució superior a 13.375€ 11,50 €  
Eventuals del camp amb retribució inferior a 13.375€ 7,10 €  
Temps parcial/prejubilats retribució inferior a 13.375€ 7,10 €  
Amb retribució inferior a 512€x12 3 €  
Acció Jove joves menors de 30 anys en recerca de la primera ocupació 3 €  
Quota zero Afiliades i afiliats en situació d'atur sense ingressos
(prèvia sol·licitud al sindicat)
0 €  
PAGAMENT DE LA QUOTA
  Els rebuts bancaris són trimestrals i el pagament de les quotes és per endavant. La tramesa dels rebuts a la Caixa o el banc es realitza al principi de cada trimestre. En cas de devolució d'un trimestre, en el trimestre següent el rebut serà de sis mesos.
IMPORTANT
 

Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per justificar-les cal conservar els rebuts pagats o els fulls de nòmina.

Per accedir a qualsevol quota inferior a la general, cal presentar la documentació que acrediti la situació laboral de l'afiliat i el justificant de retribucions o prestacions. El sindicat en farà fotocòpia i, un cop escanejada s’adjuntarà a la fitxa d’afiliació.
Mentre un afiliat està de baixa laboral (IT), la quota sindical és la mateixa que tenia amb anterioritat a la baixa.
El canvi de quota s'ha de notificar amb l'antelació suficient per poder modificar-la abans de confeccionar el rebut del trimestre següent (15 dies abans de la tramesa). No s'abonarà la diferència dels rebuts tramesos anteriorment a la notificació del canvi de quota.

En cas de reclamació de rebuts per cobrament indegut, s'ha de tenir en compte que caldrà presentar l'original del rebut, objecte de reclamació, i la documentació que n'acrediti el motiu. No s'abonaran rebuts un cop passats sis mesos des de la data d'emissió del rebut.

S'ha de comunicar al sindicat, com més aviat millor, qualsevol canvi que afecti les dades dels seus afiliats, com són l'adreça, el telèfon, les dades del banc, canvi d'empresa, situació laboral, etc...

A partir de sis mesos d’antiguitat a l’afiliació pots accedir a consulta gratuïta en el servei d’assessorament jurídic (GTJ). Si la persona s'afilia en el moment de la consulta, abonant 4 mesos de la quota general ordinària, pot gaudir del 50% de descopmte a la consulta al GTJ. L’increment dels descompte en els honoraris professionals augmenta en funció de l’antiguitat fins arribar als 5 anys d’antiguitat en la que el servei és totalment gratuït.

L'assessorament sindical bàsic és gratuït per a afiliats i afiliades a CCOO. Si la persona interessada en aquest servei s'afilia en el moment de l'assessorament, haurà d'abonar 4 mensualitats de la quota general ordinaria

FITXA AFILIACIÓ EN PDF
PROTECCIÓ DE DADES
  Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC). També seran incorporades a un fitxer de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CS CCOO) y de la Federació corresponent al sector al que pertany l'empresa en la que treballis i que pots comprovar a www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers és el manteniment de la teva relació com a persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més, aquestes dades podran servir per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s'arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat a www.ccoo.cat, o a la web de la CS CCOO, dels acords i de les dades d'aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d'oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada de la fotocopia del teu D.N.I. i indicant "PROTECCIÓ DE DADES", al domicili de la CS CONC, situat a Via Laietana, 16, 08003 de Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al domicili de la CS CCOO, situat al carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 de Madrid, per als fitxers de la CS CCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.700